นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

4 เม.ย. 2565 14:13 น.


1. หากข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการทางวินัย กับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้น
2. ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับสิ่งของ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากประชาชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โทร 053150190