วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15 ก.พ. 2565 00:00 น.