วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings

2 ก.พ. 2565 10:26 น.
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
 
โดยนายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
 
ในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม
 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings
 
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้แทนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (นายยุทธพิชัย จำปาเทศ) เป็นประธานที่ประชุมที่
 
การประชุมดังกล่าวด้ร่วมกันพิจารณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
และการส่งเสริมและสนับสนุนงานในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
 
ร่วมกับส่วนราชการอื่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจาการอำนวยความยุติธรรม
 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
 
เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เร่ง