แอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ มีความผิด !!!

2 พ.ย. 2564 14:36 น.

 

 

        Facebook ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว

        ดังนั้นหากผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าของแอบเข้า facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยเจ้าของไม่ยินยอม อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริง โดยผู้นั้นอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปในทางมิดีมิร้าย หรือนำ facebook นั้น ไปสร้างความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียง หรือใช้หลอกลวงผู้อื่นอันทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริง การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามมาตรา 420 ตามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้กระทำความผิดได้

        แต่หากก่อนที่จะมีการเข้าสู่ facebook ผู้กระทำความผิดต้องมีการเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งมีรหัสป้องกัน (โทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งด้วย) ก็อาจจะมีโทษทางอาญาด้วย ซึ่งระวางโทษถึงจำคุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

 

#กฎหมายน่ารู้ #กระทรวงยุติธรรม #สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย