เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  2563  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

20 ต.ค. 2563 00:00 น.