"ความผิดที่เกี่ยวกับบัตรประชาชน"

25 พ.ค. 2563 11:02 น.

 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

"ความผิดที่เกี่ยวกับบัตรประชาชน"

- 15 ปีขึ้นไป ไม่ทำบัตรประชาชน : ปรับไม่เกิน 100 บาท
- 15 ปีขึ้นไป ไม่พกบัตรประชาชน : ปรับไม่เกิน 200 บาท

- เปิดเผยข้อมูลในบัตรบัตรประชาชนของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต : จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ยกเว้นศาล/หน่วยงานราชการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่)

- ไม่มีสัญชาติไทยแต่แสดงหลักฐานเท็จเพื่อขอมีบัตรประชาชน : จำคุก 1 - 5 ปี หรือปรับ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- มีสัญชาติไทยแต่แสดงหลักฐานเท็จเพื่อขอมีบัตรประชาชน : จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ยกเว้นบัตรหาย/ถูกทำลาย)

- ปลอมบัตรประชาชน/ใบรับ/ใบแทนใบรับ : จำคุก 1 - 10 ปี หรือปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ใช้หรือแสดงบัตรประชาชน/ใบรับ/ใบแทนใบรับปลอม : จำคุก 1 - 10 ปี หรือปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- เจ้าหน้าที่ใช้/สนับสนุนการออกบัตรประชาชนผิดกฎหมาย : จำคุก 3 - 15 ปี และปรับ 60,000 - 300,000 บาท

- ใช้หรือแสดงบัตรประชาชน/ใบรับ/ใบแทนใบรับของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง : จำคุก 6 เดือน - 5 ปี และปรับ 10,000 - 100,000 บาท

- ยึดบัตรประชาชน/ใบรับ/ใบแทนใบรับเพื่อประโยชน์ของตนเองที่ผิดกฎหมาย : จำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาท

- ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรบัตรประชาชน/ใบรับ/ใบแทนใบรับไปทำผิดกฎหมาย : จำคุก 3 เดือน - 3 ปี และปรับ 5,000 - 60,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ