พ.ร.บ. รถยนต์ปรับความคุ้มครองใหม่ เป็น 500,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

17 เม.ย. 2563 11:36 น.

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 

พ.ร.บ. รถยนต์ปรับความคุ้มครองใหม่ เป็น 500,000 บาท
โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. ว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยได้ทำการปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จะรับการชดใช้ความเสียหายที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามวงเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่ม การปรับเพิ่มความคุ้มครองในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมีหลักประกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย

 

https://chiangrai.moj.go.th/view/4444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ. รถยนต์ปรับความคุ้มครองใหม่ เป็น 500,000 บาท
โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. ว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยได้ทำการปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จะรับการชดใช้ความเสียหายที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามวงเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่ม การปรับเพิ่มความคุ้มครองในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมีหลักประกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย