ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์

13 พ.ย. 2562 00:00 น.