สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส(ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) "เชียงราย DNA" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20 ส.ค. 2562 16:44 น.

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และ Sawitree Heaven Bay, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
 
ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Suntiphap-Attorney At Law, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 
 
วันอังคาร ที่ 20 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์  ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส(ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) "เชียงราย DNA" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยครั้งนี้มีข้อมูลบุคคลที่ได้สำรวจและคัดกรองตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 363 คน (ข้อมูล ณ 20 ส.ค.2562) แยกเป็นบุคคลตกหล่นจำนวน 210 คน และบุคคลอ้างอิงจำนวน 153 คนเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ DNA ในวันที่ 9-10 ก.ย.2562 นี้ ในการนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการการตรวจพิสูจน์ DNA จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯและรับทราบปัญหาอุปสรรคจากอำเภอและภาคประชาชน ซึ่งมีปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร,ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม,ผู้แทนภาคประชาชน,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย