วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

6 ส.ค. 2562 16:05 น.
 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ได้มอบหมายให้นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
และเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฟังความคิดเห็น
ปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน