ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

21 พ.ค. 2562 14:23 น.

icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

(1) โครงสร้าง และการจัดองค์การในการดำเนินงาน

(2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อราชการสยจ.ภาคเหนือ

(4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

(4) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

icon ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
    (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
    (2) นโยบายสำคัญ หรือการตีความข้อกฎหมาย
    (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ
    (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯตามมาตรา 7 วรรค 2 
    (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
    (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายและแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
    (8) ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด


icon บทความอื่น ๆ
    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐