ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสัมภาษณ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย     เเละกำหนดวันเวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

21 มี.ค. 2562 15:55 น.

                     

                            ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย


เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าสัมภาษณ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 

เเละกำหนดวันเวลาและสถานที่เกี่ยวกับการสอบ