ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าวัมภาษณ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เเละกำหนดวันเวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

21 มี.ค. 2562 15:46 น.

                       ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าวัมภาษณ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เเละกำหนดวันเวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ