พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

14 มี.ค. 2562 10:03 น.

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562

https://goo.gl/DKkMMx