สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

29 ม.ค. 2562 00:00 น.

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562