ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเเบบปรนัย เเละอัตนัย เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เเละกำหนด วัน เวลา เเละสถานที่สอบ

11 มี.ค. 2562 15:25 น.