ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริหารบุคลากรเอกชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานยุุติธรรมชุมชน เเละวันเวลา สถานที่ที่ใช้ในการสอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

21 ม.ค. 2562 16:53 น.