วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2561

11 ธ.ค. 2561 00:00 น.

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 โดยนางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายและ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมเเละสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย