วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

6 ธ.ค. 2561 09:59 น.

 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายชานนท์ หันสวาสดื์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานยุติธรรม เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม