คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

27 พ.ย. 2561 10:14 น.

 

คลินิกยุติธรรมกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้งคลินิกยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนให้ได้รับการบริการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ดังนี้

  1. การให้บริการของคลินิกยุติธรรม ฟรี
  2.  ให้คําปรึกษากฎหมาย 
  3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  4. คําร้องขอเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
  5. รับคําร้องขอคุ้มครองความปลอดภัย แก่พยานในคดีอาญา 
  6. รับคําร้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
  7. การส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา 
  8. การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว