วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายมอบค่าตอบแทนฯ ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

26 พ.ย. 2561 15:45 น.

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561ได้มี นายชนาธิป คำจันทร์ ผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีถูกรถเฉี่ยวชน

เขตอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ยื่นคำขอค่าตอบแทนฯ ตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางใหม่ชั้น 1 และ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้มีคำวินิจฉัยจ่ายค่าตอบแทนฯ แก่ นายชนาธิป คำจันทร์ ผู้เสียหาย

จำนวน 86,355 บาท ตามคำวินิจฉัยที่ 2351/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561