ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่จัน

8 พ.ย. 2561 14:48 น.

อำเภอแม่จัน

18      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ

ชื่อ:
ศููนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีค้ำ
ที่อยู่:
องค์การริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ตำบลศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

19      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลันว้า
ที่อยู่:
เทศตำบลันว้า ตำบล ันว้าใต้ อำเภอ แม่ัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

20      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลป่าซาง  

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าซาง
ที่อยู่:
เทศตำบลป่าซาง ตำบล ป่าซางอำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

  

21      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตึง
ที่อยู่:
องค์การริหารส่วนตำบลป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

22      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่จัน 

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่จัน
ที่อยู่:
องค์การริหารส่วนตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

  

 

23      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่คำ   

ชื่อ:
ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแมคำ
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลแมคำ ตำบล แมคำอำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

24      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย

ชื่อ:
ศุนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแมคำ
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลแมคำ ตำบล แมคำอำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

25      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก      

26      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่ไร่

 

27      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่จัน
ที่อยู่:
องค์การริหารส่วนตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 

 

 

28      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย   

ที่อยู่:
องค์การริหารส่วนตำบลสันทรายตำบล สันทราย อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110 ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของริษัท
เวาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ

 


    

29      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสายน้ำคำ

 


30      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์

ชื่อ:
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจอมสวรรค์
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ตำบล จอมสวรรค์ อำเภอ แม่จัน เชียงราย ประเทศไทย
หมวดหมู่:
สำนักงานของบริษัท
เวลาทำการ:
จ.-ศ.: 8:30–16:30
ส.-อา.: ปิดทำการ