การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

25 ต.ค. 2561 15:27 น.

 

  การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

 

 

 

             กพยจ. คือ กลไกการอำนวยความยุติธรรมและการประสานความร่วมมือในระดับจังหวัดและคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือประชาชน ผ่านกองทุนยุติธรรม การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นต้น

             อำนาจหน้าที่ของกพยจ. คือ เสนอแผนการดำเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในระดับพื้นที่,บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรเอกชน และประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนที่เหมาะสมในจังหวัดและสอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัดตลอดจนเป็นหน่วยงานในการประสานงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่,กำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนในส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในกระบวนการยุติธรรมนอกจากนั้นจะกำหนดแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังปัญหอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย , ประสาน กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลระบบงาน ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด, กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงมาตรการ กลไกในการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อ กพยช. ทราบและพิจารณา , แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือศูนย์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินการเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ