กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี

24 ต.ค. 2561 14:48 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี

และส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชน

ด้วยการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ด้านการบริหารความยุติธรรม และด้านการพัฒนาพฤตินิสัย

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันขับเคลื่อน