บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่สำนักงานยุติธรรมดูแลรับผิดชอบให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สรวย ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย

25 ธ.ค. 2562 16:08 น.