ประชุมคณะกรรมการพัตณาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการพัตณาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30น. ณ เรือนจำกลางเชียงราย