การประชุมถอดบทเรียนการบูรณาการแก้ไขสถานการ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย

การประชุมถอดบทเรียนการบูรณาการแก้ไขสถานการ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอน สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เป็นผู้ดำเนินการประชุม