จัดประชุมกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 11/2562 และ ประชุม สชง. ครั้งที่ 4/2562

เวลา 13.30น. กลุมอำนวยการยุติธรรมจัดประชุมประชุมกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 11/2562 และ ประชุม สชง. ครั้งที่ 4/2562  ณ ห้องประชุม สำนักงาน คปภ.