เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลบ้านดู่

เวลา 9.00 น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย จัดดารประชุมประชุมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลบ้านดู่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย